POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez American Medical Clinic Sp. z o. o. właściciela marki DR TUROWSKI Hair Restoration Clinic.

W zależności od rodzaju nośnika treści zawarte w niniejszej Polityce mogą być przekazane osobiście, przez e-mail, pocztowo, telefonicznie lub poprzez publikację na naszej stronie internetowej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest American Medical Clinic Sp. z o.o., ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice, NIP: 634 287 04 05, KRS: 0000631850, REGON: 365134309, kapitał zakładowy: 1 000 000,00zł

oraz wszelkie podmioty powiązane ze spółką i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów. Jako współadministrator dane przetwarza:

 • Gyncentrum Sp. z o. o. ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice,
 • Holsa Medical Sp. z o. o. ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice,
 • NZOZ 4 Health Paweł Czerwiński ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice.

Mogą się Państwo się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, American Medical Clinic Sp. z o. o. Sp. z o. o ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice,
 • telefonicznie: 608 779 912.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez e-mail: iod@drturowski.pl.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na stronie saywowclinic.pl oraz na stronie sklepu internetowego saywowclinic.pl/sklep/:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • numer telefonu

4. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zależnie od zawartej umowy i wyrażonej przez Państwa zgody w następujących celach:

 • ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zawarcia i wykonywania umów, świadczenia usług laboratoryjnych lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych,
 • obsługiwania Państwa próśb i zapytań kierowanych do nas wszystkimi kanałami komunikacji
  (np. telefonicznie, przez formularz kontaktowy, mailowo etc.),
 • kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej udzielanych świadczeń,
 • dokonywania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsługi reklamacji jeśli wpłyną,
 • archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia wysokiej jakości usług (nagrywanie rozmów telefonicznych),
 • nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:

 • umowa z pacjentem/klientem na wykonanie usługi,
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,
 • umowa o pracę lub inny stosunek pokrewny,
 • przepisy prawa

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać, po wyrażeniu od Państwa stosownej zgody, w celu przedstawienia Państwu oferty handlowej i innych informacji związanych udzielaniem usług.

5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez:

 • czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
 • czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują przechowywać Państwa dane osobowe,
 • czas trwania zawartych umów, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej Państwa umowy np. na przeprowadzenie zabiegów medycyny estetycznej, a w przypadku dochodzenia przez American Medical Clinic Sp. z o. o. roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań,
 • monitoring wizyjny oraz nagrane rozmowy telefoniczne są przechowywane przez okres do 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach do czasu wyjaśnienia toczącego się postępowania,
 • dane osobowe zebrane od Państwa w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Dane osobowe zebrane od Państwa w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

6. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Będziemy przekazywać dane osobowe:

 • innym podmiotom leczniczym przetwarzającym dane osobowe, z którymi posiadamy zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług czy świadczeń medycznych, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania świadczeń medycznych związanych z Państwa procesem leczenia, a których bezpośrednio nie wykonujemy.
 • podmiotom niemedycznym, które przetwarzają Państwa dane na podstawie zawartej z American Medical Clinic Sp. z o. o. umowy przetwarzania danych (np. obsługa systemów informatycznych, obsługa prawna),
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Państwa,
 • w przypadku Klienta, który dokonuje zakupu na odległość ze sposobem płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego tylko za Państwa dodatkową zgodą,

7. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile nie istnieje inny obowiązek prawny dalszego ich przetwarzania,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy je przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt skontaktuj się z nami lub z administratorem danych (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganych prawem lub niezbędnych do wykonania usługi spowoduje brak udzielenia jakichkolwiek usług. W pozostałym zakresie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

9. Sprawy nieregulowane regulaminem

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).